Iglesia de La Magdalena


Iglesia de La Magdalena, Zaragoza.